Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

OFRD Oy, 2278961-2 ,  Laivanvarustajankatu 3 A 1, 00140, Helsinki, +358 40 357 1145

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jeremias Sarvela, +358 40 357 1145

3. REKISTERIN NIMI

OFRD Myynnin- ja markkinoinnin rekisteri 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Myynnin ja markkinoinnin rekisterissä säilytetään OFRD:n nykyisten ja mahdollisten asiakkaiden yhteystietoja. Rekisteri koostuu yrityksistä ja myös yhteisöistä.  Rekisteriä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:'

-OFRD:n palveluista ja tapahtumista tiedottaminen
- Tapahtuma yhteistyökumppanuuksista sopiminen
- Asiakasuhteen hoitaminen
- Projektikohtainen raportointi
- Projekikohtainen palautteen kerääminen

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

- Yhteyshenkilöiden etu- ja sukunimi, titteli ja yhteystiedot
- Asiakasuhteen tilaan liittyvää tietoja
- Muita asiakassuhteen hoitamisen kannalta olennaisia tietoja

6.  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

- Rekisteröidyiltä itseltään saatavat tiedot
- Internetin hakukoneet, tietolähteet ja yritysten kotisivut
- Kaupparekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai vastaavista tietolähteistä

7.  TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tämä ei koske esimerkiksi palveluiden tuottamiseen ja myyntiin liittyviä tapauksia. Esimerkiksi postitukset tai kertaluontoiset suoramarkkinointi toimenpiteet, joissa kerrotaan uusista mahdollisista yhteistyökumppanuuksia ja palveluista.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

OFRD ei siirrä tietoja EU:N tai ETA:n ulkopuolelle.

Poikkeuksena Google Drive-Palvelu, jossa rekisteritietot säiltytetään. Google Inc. voi tallentaa käyttöehtojensa mukaisesti tallennettuja tietoja EU:n ulkopuoliseen datakeskukseen. Palvelun käyttö perustuu henkilötietolain 22 § mukaisesti palveluntoimittajan Safe Harbor -sertifikaattiin.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritiedot on säilytetty vain sähköisessä muodossa. Rekisteri säilytetään OFRD Oy:n  sähköisessä Google Drive -palvelussa. Ainoastaan OFRD Oy:n toimitusjohtajan määrämillä henkilöillä on oikeus käsitellä rekisteriä ja ylläpitää sen tietoa.

Jokainen käyttäjä on tiedoista vaitiolovelvollinen.

10. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella henkilöllä on oikeus tietää häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Lisäksi henkilöillä on oikeus pyytää häntä koskevat tiedot poistettaviksi. Pyyntö rekisteri muutoksista on esitettävä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle allerkirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisteripitäjän luona.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjä on velvollinen korjaamaan rekisteritiedot henkilötietolain 29 § mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on toimitettava rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.